Правільна!

Коска ў складаназлучаным сказе §56

 1. Коскай аддзяляюцца часткі складаназлучаных сказаў, якія аб’яднаны злучнікамі і, ды (у значэнні «і»), дый (ды і), або (альбо), ці.
  Напрыклад:

  Ідуць ад кожнага перона на ўсход і захад цягнікі, і ад апошняга вагона далёка свецяць аганькі (С.Грахоўскі).
  Праплыве гук баязліва па-над лугам, па-над нівай у знямелы свет, ды зноў ціха-ціха стане (Я.Колас).
  Ад завеі не было відаць агнёў нават недалёкіх вёсак, ды і блізкія ішлі ў цемры ледзь прыкметнымі мутнымі знакамі (І.Мележ).

 2. Перад злучнікамі і, ды (у значэнні «і»), або, ці коска не ставіцца:
  калі ў складаназлучаным сказе (звычайна ў пачатку) ёсць агульны член, які адносіцца да першай і да другой частак, або агульная часціца ці пабочнае слова.
  Напрыклад:

  Дзе-нідзе ў гародчыках, ля ганкаў чырванелі вясновыя кветкі і зацвітаў бэз (В.Быкаў).
  Праз нейкі час вецер разагнаў хмары ў вышыні і дождж сціх (І.Мележ).
  Толькі верхавіны соснаў гулі ледзь чутна ды шалясцелі трапяткія асіны (М.Лынькоў);
  калі часткі складаназлучанага сказа з’яўляюцца безасабовымі (аднароднымі па значэнні), няпэўна-асабовымі або намінатыўнымі сказамі, а таксама калі маюць форму пытальных, пабуджальных ці клічных сказаў.
  Напрыклад:
  Цішыня і прастор (Э.Агняцвет).
  Колькі радасці і колькі захаплення!

 3. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб’яднаны ў складаназлучаны сказ злучнікамі але, а, ды (у значэнні «але»), ж (жа), аж, аднак, затое, толькі і інш.
  Напрыклад:

  Наводдалек чуліся стрэлы, але тут было ўжо ціха (І.Мележ).
  Мартын астаўся ў хмызняку, а дзед Талаш знік з вачэй, расплыўся ў цемрадзі (Я.Колас).
  І чужому навучайся, ды свайго не цурайся (Прыказка).
  Мікіта моцна пастукаў у дзверы, аднак з кабінета ніхто не азваўся (М.Зарэцкі).
  На вуліцы скрыпка грае, мяне ж маці не пускае (Народнае).
  Завярнуўся [Бруй] і хацеў ужо ісці назад, аж з печы пачуўся голас: «Хто там?» (Я.Колас).

 4. Коскай аддзяляюцца часткі, якія аб’яднаны ў складаназлучаны сказ пры дапамозе паўторных злучнікаў і… і, ні… ні, то… то, не то… не то, або (альбо)… або (альбо), ці… ці, ці то… ці то.
  Напрыклад:

  І хвалюецца пшаніца, і дрыжыць пяшчотна гай (П.Броўка).
  Ні колас на ніве не ўскалыхнецца, ні ліст на дрэве не ўзварухнецца (Я.Колас).
  Або іх [птушак] тут не было, або яны проста не адважваліся падаваць голасу (Я.Колас).
  Ці то стогне бура, ці то віхор гуляе.

Запосціць
Адправіць