Правільна!

Коска пры параўнальных зваротах §48

 1. Параўнальныя звароты, якія пачынаюцца злучнікамі як, бы, як бы, нібы, нібыта, быццам, як быццам, што, як і, чым, коскамі.
  Напрыклад:

  Па небе хмары, як палотны, паўночны вецер рассцілае (Я.Колас).
  Дзяўчаты, нібы русалкі, карагоды водзяць (П.Панчанка).
  Поле, нібыта падковай, акружана лесам (І.Навуменка).
  Над возерам устае, быццам белая воўна, пахучы туман (З.Бядуля).
  Зоры высыпаюць, бы іней… (Я.Колас).

 2. Выдзяляюцца коскамі спалучэнні слоў як адзін, як правіла, як звычайна, як знарок, як цяпер, як заўсёды і інш.
  Напрыклад:

  Мы па сігналу ваеннай трывогі ўсе, як адзін, уставалі на бой (П.Глебка).
  Пажылыя людзі памятаюць, як цяпер, дзень заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.
  Каля магазіна, як заўсёды, збіраюцца вяскоўцы.

 3. Пры параўнальных зваротах са злучнікамі як, як быццам, чым і іншых у шэрагу выпадкаў коска не ставіцца.
  Коска не ставіцца перад злучнікамі як і чым у спалучэннях больш як (не больш як), больш чым (не больш чым), менш як (не менш як), менш чым (не менш чым), не бліжэй як, не далей як, не часцей як, не радзей як, не іначай як, усё роўна як і інш., якія выражаюць абмежаванне ў прасторы, часе, колькасці.
  Напрыклад:

  Абоз расцягнуўся больш як на вярсту (Я.Колас).
  Менш чым праз хвіліну Несцяровіч вярнуўся ў хату (К.Чорны).

  У такіх спалучэннях коска перад як і чым ставіцца тады, калі яны сэнсава і інтанацыйна выдзяляюцца.
  Напрыклад:
  Лес патрэбен людзям не меней, чым хлеб (І.Навуменка).
  Людзей у лесе было больш, як грыбоў (Я.Колас).

 4. Не выдзяляюцца коскамі:
  устойлівыя выразы са злучнікам як: як мага, як след, як мае быць, як належыць, як не ў сябе і інш.
  Напрыклад:

  Трэба як належыць рыхтавацца ў дарогу.
  Не паспеў Лабановіч як мае быць разгледзець гэтыя ўбогія апартаменты вартаўніка, як зараз жа выплыла з-за дрэў яго постаць (Я.Колас);
  устойлівыя параўнанні з як: відна як днём, гол як сакол, галодны як воўк, злы як сабака, белы як палатно, белы як снег, пабляднеў як палатно, моцны як дуб, здаровы як бык, лёгкі як пярынка, няўклюдны як мядзведзь, патрэбны як паветра, чорны як сажа, цвёрды як камень, чырвоны як рак, цёмна як ноччу, хітры як ліса, палахлівы як заяц, халодны як лёд, баяцца як агню, берагчы (глядзець) як вока, ведаць як свае пяць пальцаў, маўчаць як рыба, біцца як рыба аб лёд, не бачыць як сваіх вушэй, як рукой зняло, як рукой падаць, як кот наплакаў, растаў як снег, лопнуў як мыльны пузыр, прыстаў як смала, стаіць як укопаны, спаў як забіты, расце як на дражджах, адчуваць сябе як дома, усе як на падбор, як на далоні, як на іголках і інш.

 5. Не выдзяляюцца коскамі параўнальныя звароты, якія з’яўляюцца іменнай часткай выказніка.
  Напрыклад:

  Яны для мяне як бацькі (В.Быкаў).
  Ты як песня тая (Я.Пушча).
  Ліпа нібы цёмная хмара за акном (Я.Брыль).

 6. Коска не ставіцца перад параўнальным зваротам, калі перад ім ёсць часціца не або прыслоўі зусім, амаль.
  Напрыклад:

  Міхась трымаўся не як сталы чалавек (Я.Колас).
  Яны адчувалі сябе амаль як дарослыя людзі (Я.Колас).

 7. Не выдзяляюцца коскамі звароты з як, калі яны ўжываюцца са значэннем «у якасці» або са значэннем тоеснасці.
  Напрыклад:

  Чмаруцьку ведаюць усе як чалавека з фантазіяй (М.Лынькоў).
  Ён славіўся ў брыгадзе як выдатны падрыўнік (І.Мележ).
  Я захоўваю франтавыя пісьмы братоў і сяброў як памяць аб іх.
  Гэта кніга выдадзена як дапаможнік для студэнтаў.
  Быў дзень як дзень.
  Алесь быў хлопец як хлопец.

Запосціць
Адправіць