Правільна!

Правілы пастаноўкі двукроп’я §60

 1. Двукроп’е ставіцца перад пералічэннем аднародных членаў, калі перад імі ёсць абагульняльнае слова (займеннік, прыслоўе, назоўнік) або словы напрыклад, а іменна.
  Напрыклад:

  Наогул яе [настаўніцу] любілі ўсе: вучні, настаўнікі, калгаснікі (І. Шамякін).
  Усе былі апрануты па-святочнаму: чысценька і прыгожа (Я.Колас).
  На прыгуменні, поруч з садам, павець з гумном стаяла радам, а пад паветкаю прылады: вазок, калёсы, панарады, старыя сані, восі, колы і вулляў некалькі на пчолы… (Я.Колас).
  На ўроках мовы праводзяцца розныя віды работ, напрыклад: дыктанты, сачыненні, пераказы і інш.

 2. У афіцыйных паперах, дакументах, у навуковых працах, зрэдку ў мастацкіх тэкстах двукроп’е перад аднароднымі членамі ставіцца і тады, калі перад імі адсутнічае абагульняльнае слова.
  Напрыклад:

  Да заявы прыкладаюцца: … .
  На нарадзе прысутнічалі: … .
  Вучылішча рыхтуе: токараў, слесараў … .

 3. Двукроп’е ставіцца перад пералічэннем аднародных азначэнняў, якія выражаны прыметнікам або назоўнікам ці займеннікам і адносяцца да паясняльнага папярэдняга назоўніка.
  Напрыклад:

  Вялася звычайная размова знаёмых людзей у першыя хвіліны сустрэчы: пра надвор’е, пра здароўе, пра навіны.

 4. Калі аднароднымі членамі з папярэднім абагульняльным словам сказ не заканчваецца, то перад імі ставіцца двукроп’е, а пасля іх – працяжнік.
  Напрыклад:

  Рыбацкая снасць: сетка, нераткі, вуды – была адмысловая ў дзядзькі Марціна (Я.Колас).
  Бацька прыбраў з воза ўсё: плуг, барану, мяшкі з бульбай – і ўвайшоў у хату (М.Зарэцкі).

 5. Двукроп’е ставіцца перад аднароднымі членамі, якія тлумачаць, удакладняюць значэнне папярэдніх слоў.
  Напрыклад:

  На скорым часе ранічкою Алесь у кепскім быў настроі: хадзіў, бурчаў, не змоўчваў маме, усё дагары вярнуў нагамі (Я.Колас).
  Яна ўзялася за работу: набрала бярэмя дроў, унесла ў хату і, запаліўшы газоўку, стала класці іх у печ (К.Чорны).

 6. Двукроп’е ставіцца паміж часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, калі ў другой частцы раскрываецца змест ці ўказваецца прычына таго, пра што гаворыцца ў папярэдняй частцы.
  Напрыклад:

  Аўгіня пускаецца на хітрасць: яна крута верне свой човен наперарэз Мартынаваму чоўну (Я.Колас).
  Яна дамаглася свайго: сталовая ўжо красавалася жоўтай страхою (П.Броўка).
  Але пагаварыць яму так і не ўдалося: гаспадыня запрашала гасцей за стол (Я.Колас).

 7. Двукроп’е можа ставіцца паміж трыма часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, у якім кожная наступная частка ў адносінах да папярэдняй абазначае прычыну, выражае ўдакладняльна-тлумачальнае значэнне і інш.
  Напрыклад:

  Але справа тут не ў часе была: недаверлівыя залацінцы другое мелі ў думках: каб не прыбраў часам гэты інструктар і сад, і агарод, і сенакос (Я.Колас).
  Прашу: хоць раз задумайцеся, людзі: на што мы трацім лепшыя гады? (А.Бачыла).

 8. Двукроп’е ставіцца паміж дзвюма часткамі бяззлучнікавага складанага сказа, першая з якіх заканчваецца дзеясловамі бачыць, глядзець, разгледзецца, чуць, адчуць, адчуваць, заўважыць, зразумець, ведаць, верыць, казаць, разумець і інш., пры дапамозе якіх указваецца, што далей будзе ісці паведамленне пра які-небудзь факт, падзею, з’яву і пад.
  Напрыклад:

  [Зося] заўважыла: Янка ўжо там, за вушаком дзвярэй (Г.Далідовіч).
  Праз туман разгледзеўся цяпер я: над палянай жоўкне поўны месяц (М.Лужанін).
  Адным словам сказаць, усе бачылі: яна і прыгожая, і ўдалая (К.Чорны).
  Няхай усё гэта песня нагадала, але я веру: устане горад мой (М.Танк).
  Алесь зразумеў: нервовасць Кастуся можа сапсаваць справу (У.Караткевіч).
  Праз вокны відаць: на ўсходзе разгараецца раніца (М.Лупсякоў).

 9. Двукроп’е ставіцца пасля сказаў або слоў, якія ўводзяць у тэкст простую мову.
  Напрыклад:

  Лагодненька ўмее гаварыць дзед Павал: «Не хадзі ты, Агатка, далёка» (Я.Колас).
  Ціха шэпчуць за парканам дзеці: «Вунь новая настаўніца ідзе» (С.Грахоўскі).
  Рая прапанавала: «Хлопцы, дзяўчаты! Давайце наведаем Данілу Платонавіча!» (І.Шамякін).

Запосціць
Адправіць