Правільна!

Правілы пастаноўкі клічніка §44

 1. Клічнік ставіцца ў канцы простага і складанага сказаў, якія вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй.
  Напрыклад:

  Эх, і прывабныя стаяць летнія дзянькі! (І.Навуменка).
  Што за дзяўчына! Што за натура! (Я.Колас).
  Як хацеў бы я па палях прайсці і ўпіцца іх пахам, росамі, паглядзець, зірнуць, як жыты растуць, як калосікі наліваюцца! (Я.Колас).
  Цыц! Не смець казаць мянушку, а то зніму на вас папружку! (Я.Колас).
  «Рукі ўгору!» – грымнуў тут дзядзька Мірон… (М.Лынькоў).
  Ён не служка тут больш – квіта! (Я.Колас).

  Калі часткі складанага сказа з’яўляюцца клічнымі, то яны раздзяляюцца коскай або іншым знакам прыпынку, а ў канцы сказа ставіцца клічнік.
  Напрыклад:
  Якія знаёмыя назвы і словы, якая цудоўная родная мова! (П.Панчанка).
  Ты паслухай, Апанас, што за голас, што за бас! (Я.Колас).
  Параўн.: Колькі хараства і чароўнага прывабу ў сініх даляхЎ Колькі новых малюнкаў, свежых матываў і таемных здарэнняў абяцаюць яны вачам і сэрцу падарожнага! (Я.Колас).
  Як хітра, мудра збудавана! Як чыста, хораша прыбрана! (Я.Колас).

 2. Клічнік ставіцца пасля звароткаў, якія стаяць у пачатку або ў канцы сказа, пасля выклічнікаў і гукаперайманняў, што стаяць у пачатку, у сярэдзіне ці ў канцы сказа, калі гэтыя словы вымаўляюцца з клічнай інтанацыяй.
  Напрыклад:

  Піліпчык! Нясі з істопкі, што там ёсць у нас. Людзям час даўно снедаць (М.Лынькоў).
  Я помню летнія часіны і вас, грыбныя баравіны! (Я.Колас).
  – Гу-гу! – штось гукне, садрыгнецца, бах-бах! – на гук той адзавецца і аж па лесе пойдзе рэхам… (Я.Колас).
  Там рыба – ого-го! (Я.Маўр).

 3. Клічнік ставіцца ў канцы слоў і сказаў, якімі эмацыянальна перадаюцца прывітанні, развітанні, віншаванні, пажаданні, заклікі і інш.
  Напрыклад:

  – Дзень добры!
  – Дзень добры! Сядай, чалавеча!
  (А.Куляшоў).
  – Добры дзень вам! – сказала, усміхаючыся ад нечаканасці і здзіўлення, Вера Сымонаўна (Б.Сачанка).
  Усім народам – мір і шчасце! (А.Астрэйка).
  Добрай ночы!
  Слава працаўнікам-хлебаробам!
  З Новым годам! З новым шчасцем!
  Здароўя вам і поспехаў!

 4. Клічнік можа ставіцца пасля «назоўнай тэмы» («назоўнага ўяўлення»).
  Напрыклад:

  Мурог! Ды што за травіца! І шоўк у ёй мяккі і лён, і вечная наша крыніца з гаючай жывіцай-вадзіцай ад бацькаўскіх, дзедаўскіх дзён! (Я.Колас).
  Радзіма, Радзіма! Зямля маіх продкаў, гаворка пявучая, песня-душа! Сціскалася сэрца ад болю салодкага, ад горкай любові, пазнанай спярша (А.Звонак).

 5. Клічнік можа ставіцца ў дужках для выражэння эмацыянальных адносін да зместу выказвання.
  Напрыклад:

  Прыйшоў адтуль [з рэдакцыі] ліст. А ў ім, як звычайна, пісалася: «… відаць, вы (!) упершыню ўзяліся за пяро…» (В.Зуёнак).
  Сцэна (дадатковая), якая падвешана (!) над звычайнай сцэнай, важыць зноў жа ні многа ні мала – сорак пяць тон… (А.Васілевіч).

Запосціць
Адправіць