Правільна!

Перадача якання на пісьме §6

  1. Галосныя е, ё ў першым складзе перад націскам абазначаюцца на пісьме літарай я: зе́млізямля́, зе́леньзялёны, се́м’ісям’я́, сёлысяло́, сёстрысястра́, вёслывясло́, вёскавяско́вы, е́лкаялі́на, е́здзіцьязда́, ёмкіямчэ́й, ёршярша́, лёнляно́к, мёдмядо́к, дзе́ньдзянёк, леслясны́, снегснягі́, ве́цервятры́, сце́нысцяна́, дзе́вяцьдзявя́ты, дзе́сяцьдзяся́ты, семсямна́ццаць, во́семвасямна́ццаць, цецеруко́ўцецяру́к, перане́сціперанясу́. У іншых ненаціскных складах е захоўваецца: селяні́н, зеляні́на, вестуны́, лесніќі, векаве́чны, верацяно́, нерухо́мы, безупы́нны, во́зера, ве́села, во́сем, за́едзь, вы́светліць, вы́ехаць, во́сень, це́мень, дзевятна́ццаты, дзесятко́вы.

  2. Літара я пішацца ў першым складзе перад націскам у імёнах, прозвішчах і геаграфічных назвах са славянскай лексічнай асновай і ў даўно запазычаных словах з неславянскіх моў: Бялы́нічы, Лемяшэ́вічы, Алякса́ндр, Сярге́й, Бялі́нскі, Няхо́да, дзяжу́рства, калянда́р, яфрэ́йтар, сяржа́нт, Яршо́ў, Яфі́м.

  3. Заўсёды захоўваецца е ў першым складзе перад націскам пасля заднеязычных г, к, х: геро́й, Гера́сім, кера́міка, кефі́р, Херсо́н.

  4. Часціца не і прыназоўнік без заўсёды пішуцца з літарай е: не быў, не браў, не ідзе, не спыніць, без меры, без жартаў, без прычыны, не без вынікаў, не без работы. Пры напісанні разам не і без становяцца прыстаўкамі і падпарадкоўваюцца агульным правілам напісання галосных літар е, я: няха́й, нясто́мна, няшта́тны, бязме́жны, бязлю́дны, бяско́нца; але: непісьме́нны, безупы́нны, безапеляцы́йны, бескары́сны, беспаваро́тны.

  5. Літара я пішацца ў некаторых каранях слоў нязменна: ві́цязь, су́вязь, за́яц, яравы́, вяза́ць, за́вязь, по́вязь, мяккава́ты, цягаві́ты, цяжкава́ты, святкава́ць, ме́сяц, по́яс, па́мяць, дзе́вяць, дзе́сяць, ты́сяча, Бе́сядзь, Пры́пяць; япру́кяпрука́, япруко́вы; ядло́вецядлаўцо́вы.

  6. Літара я пішацца ў паслянаціскных складах у некаторых суфіксах назоўнікаў (ро́ўнядзь, бо́язь, дро́бязь) і дзеясловаў (ла́яць, ве́яць, се́яць, ка́шляць, ба́яць, му́ляць), а таксама ў аддзеяслоўных назоўніках (ла́янка, ве́ялка, се́ялка).

Запосціць
Адправіць